Electrical Supervisor Wireman Exam 2021 Registration

महाराष्ट्र विद्युत निरीक्षक विभाग – विद्युत सुरक्षा अभियंता परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु 

Electrical Supervisor Wireman Exam 2021 Registration – Chief Electrical Inspector Maharashtra Examination 2021 Online application notification has been released. Application will be accepted from 22nd October 2021. The last date for CEI Mah Application 2021 is 22 November 2021. Electrical Safety Engineer exam 2021 will be held on 12th December 2021 for this candidates need to pay an application fees of Rs 3000/-. Filling the application required to upload the necessary paper are as given below. Know More details about Electrical Safety Engineer exam 2021 Registartion, CEI Mah Exam 2021 Application Process, Last Date, Exam Date @www.ceimah.in

CEI Electrical Safety Engineer Exam 2021 Registration

Electrical Supervisor Wireman Exam 2021 Registration

 

विद्युत तारतंत्री आणि विद्युत पर्यवेक्षक परीक्षेचा अर्ज भरणाऱ्यांसाठी आवश्यक सुचना

 • ऑनलाईन अर्ज भरताना काही आवश्यक कागदपत्र अपलोड करणे आवश्यक आहे.
 • ऑनलाईन अर्ज भरण्या आधी परीक्षा शुल्काचा भरणा www.cei.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर शासनाच्या GRAS प्रणाली द्वारे करून मूळ पावती प्रत अपलोड करणे.
 • नमुना ई व नोंदवही प्रत विद्युत निरीक्षक कार्यालय येथून पडताळणी करून मगच अपलोड करायचे आहे. – विद्युत निरीक्षक कार्यालाय येथे पडताळणी साठी मूळ प्रत सोबत घेऊन जावे.
 • ऑनलाईन अर्ज भरल्या नंतर पूर्ण अर्जाची प्रत कागदपत्रांसहित विद्युत निरीक्षक कार्यालय येथे जमा करणे आवश्यक आहे.
 • ५००/- परीक्षा शुल्काचा भरणा www.cei.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर शासनाच्या GRAS प्रणाली द्वारे करून त्याची मूळ पावती अर्ज भरताना अपलोड करवी.
 • महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) असणे आवश्यक आहे.
 • किमान एक (०१) वर्षाचा अनुभवाचा पुरावा किंवा विद्युत कंत्राटदाराच्या हजेरीपटाची प्रत (नूतनीकरण केलेली प्रत ) असणे आवश्यक आहे.
 • निवासी पुरावा (पासपोर्ट / आधार कार्ड / वोटिंग कार्ड यापैकी कोणतेही एक ) असणे आवश्यक आहे .
 • २ * २. ५ इंच आकाराचे अलीकडच्या काळातले ०२ रंगीत फोटो असणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदाराचा पत्त्ता असलेले व रु. ५/- चा स्टॅम्प लावलेले २८ सेमी * १२ सेमी आकाराचे २ लिहाफे जोडण्यात यावे (अपलोड नाही करायचे).
 • अर्जदाराचा पत्ता असलेले व रु. ४०/- किमतीचे रजिस्टर पोस्टाचे स्टॅम्प लावलेले ३० सेमी * २५ सेमी आकाराचा एक लिफाफा व सोबत पोच पावती जोडण्यात यावी (अपलोड नाही करायचे).
 • अर्जदारास त्याच्या रहिवासी जिल्ह्याचा समावेश असलेल्या मंडळ कार्यालय अंतर्गत निश्चित केलेल्या केंद्रातूनच परीक्षेस बसता येईल .
 • विद्युत पर्यवेक्षक परीक्षेकरिता अर्ज करणारा अर्जदार दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. दहावीची गुणपत्रिका जोडणे आवश्यक आहे.

www.cei.maharashtra.gov.in Apply Online

 • ५००/- परीक्षा शुल्काचा भरणा www.cei.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर शासनाच्या GRAS प्रणाली द्वारे करून त्याची मूळ पावती अर्ज भरताना अपलोड करवी.
 • महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) असणे आवश्यक आहे.
 • तारतंत्री परिक्षेनंतर किमान तीन (०३) वर्षाचा अनुभवाचा पुरावा किंवा विद्युत कंत्राटदाराच्या हजेरीपटाची प्रत (नूतनीकरण केलेली प्रत ) असणे आवश्यक आहे.
 • तारतंत्री परीक्षेतून सूट मिळालेल्या उमेदवारास किमान दोन (२) वर्षाचा अनुभवाचा पुरावा किंवा विद्युत कंत्राटदाराच्या हजेरीपटाची प्रत (नूतनीकरण केलेली प्रत ) असणे आवश्यक आहे.
 • निवासी पुरावा (पासपोर्ट / आधार कार्ड / वोटिंग कार्ड यापैकी कोणतेही एक ) असणे आवश्यक आहे .
 • २ * २. ५ इंच आकाराचे अलीकडच्या काळातले ०२ रंगीत फोटो असणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदाराचा पत्त्ता असलेले व रु. ५/- चा स्टॅम्प लावलेले २८ सेमी * १२ सेमी आकाराचे २ लिहाफे जोडण्यात यावे (अपलोड नाही करायचे).
 • अर्जदाराचा पत्ता असलेले व रु. ४०/- किमतीचे रजिस्टर पोस्टाचे स्टॅम्प लावलेले ३० सेमी * २५ सेमी आकाराचा एक लिफाफा व सोबत पोच पावती जोडण्यात यावी (अपलोड नाही करायचे).
 • तारतंत्री प्रमाणपत्र व परवानाची छायाप्रत असणे आवश्यक आहे.
 • विद्युत अभियांत्रिकी पदवी / पदविका याखेरीज इतर शाखेमध्ये पदवी / पदविका प्राप्त उमेदवाराकरिता
  अ) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेल्या विद्यापीठाची / मंडळाची / संस्थेची पदवी / पदविका असणे आवश्यक आहे.
  ब) वरील परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्युत अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रातील किमान एक वर्षाचा प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदारास त्याच्या रहिवासी जिल्ह्याचा समावेश असलेल्या मंडळ कार्यालय अंतर्गत निश्चित केलेल्या केंद्रातूनच परीक्षेस बसता येईल .

Read the below instructions carefully, before filling the Checklist:

 1. Click on Register and enter your data in the online application form.
 2. Click on the “I Agree” button to accept the Terms.
 3. Fill in the details requested on the page displayed.
 4. Now click on “Submit” to register.
 5. After successful registration, you will get an email containing your ID and password. Use this ID for logging in to fill the application form.
 6. Click here to read the advertisement

जाहिरात वाचा

REGISTRATION FORM FOR CHARTERED ELECTRICAL SAFETY ENGINEER (CESE)

Guidelines for Authorising Chartered Electrical Safety Engineers (CESE)  Click here

CEI Exam letter November 21

November 2021 Wireman Exam Truti List

Electrical Supervisor Wireman Exam 2021 Registration


Electrical Supervisor Wireman Exam 2021 Registration – Chief Electrical Inspector Maharashtra Examination 2021 under Electrical Inspectorate, Industries, Energy & Labor  department , Government of Maharashtra has released notification for CEI Maharashtra Exam 2021. Application form for this exam will be available from 25th February 2021 . Candidates who wish to apply for Supervisor Wireman Exam 2021 must go through all details provided below and apply before 20th April 2021. Additional details about Electrical Supervisor Wireman Exam 2021 Registration  are as given below:

Electrical Supervisor Wireman Exam Form 2021 – विद्युत पर्यवेक्षक लेखी परीक्षा दिनांक 22 मे २०२१ रोजी व तोंडी परीक्षा 2३ मे २०२१ रोजी मुंबई/ पुणे/ औरंगाबाद व नागपूर या ठिकाणच्या केंद्रांतून घेण्यात येतील. तसेच तारतंत्री परीक्षा दिनांक 2७ मे २०२१ पासून मुंबई/ पुणे/ कोल्हापूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ नागपूर व अमरावती या केंद्रांतून घेण्यात येतील.

दोन्ही परीक्षेकरिता अर्ज नमुना “12 म”, “सी” व “ई” यामध्ये तसेच दोन्ही परीक्षेच्या पुनःप्रवेशाकरिता अर्ज नमुना “१२म” व “डी” यामध्ये सुवाच्च अक्षरात/ टंकलिखित पूर्ण भरून संबंधित जिल्ह्याचे विद्युत निरीक्षक यांचेकडे सादर करावेत.

विद्युत तारतंत्री परीक्षा 2021

 • अर्ज वितरण : 25/02/2021 पासून
 • अर्ज जमा करण्याचा अंतिम दिनांक : 20/04/2021
 • परीक्षा शुल्क : 500 /-
 • लेखी परीक्षा दिनांक : 27/05/2021
अर्जासोबत खालील स्वयंसाक्षांकित केलेली कागतपत्रे जोडावी
1) महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र ( Domicile Certificate )
2) अनुभवाचा पुरावा किंवा विद्युत कंत्राटदाराच्या हजेरीपटाची प्रत
3) निवासी पुरावा (पासपोर्ट / आधार कार्ड / वोटिंग कार्ड यापैकी कोणतेही एक )
4) 3 रंगीत पासपोर्ट आकाराचे अलीकडच्या काळातील फोटो
5) अर्जदाराचा पत्ता असलेले व रु ५ चा स्टॅम्प लावलेले २८ से.मी 12 से.मी आकाराचे दोन लिफाफे
परीक्षा केंद्र : मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर , नाशिक, अमरावती

विद्युत पर्यवेक्षक परीक्षा 2021

 • अर्ज वितरण : 25/02/2021 पासून
 • अर्ज जमा करण्याचा अंतिम दिनांक : 16/04/2021
 • परीक्षा शुल्क : 500 /-
 • परीक्षा दिनांक : 22/05/2021 पासून
 • तोंडी परीक्षा दिनांक : 23/05/2021
अर्जासोबत खालील स्वयंसाक्षांकित केलेली कागतपत्रे जोडावी
1) महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र ( Domicile Certificate )
2) अनुभवाचा पुरावा किंवा विद्युत कंत्राटदाराच्या हजेरीपटाची प्रत
3) निवासी पुरावा (पासपोर्ट / आधार कार्ड / वोटिंग कार्ड यापैकी कोणतेही एक )
4) 3 रंगीत पासपोर्ट आकाराचे अलीकडच्या काळातील फोटो
5) अर्जदाराचा पत्ता असलेले व रु ५ चा स्टॅम्प लावलेले २८ से.मी 12 से.मी आकाराचे दोन लिफाफे
6) तारतंत्री परवाना व प्रमाणपत्राची छायाप्रत
7) SSC मार्कशीट / प्रमाणपत्र
8) विद्युत अभियांत्रिकी पदवी/पदविका याखेरीज इतर शाखेमध्ये पदवी/पदविका प्राप्त उमेद्वारांकरिता
अ) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेल्या विद्यापीठाची / मंडळाची / संस्थेची पदवी/पदविका
ब) वरील परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्युत अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रातील किमान एक वर्षाचा प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवाचे प्रमाणपत्र
परीक्षा केंद्र : मुंबई, पुणे,औरंगाबाद,नागपूर 

विद्युत तारतंत्री आणि विद्युत पर्यवेक्षक परीक्षेचा अर्ज भरणाऱ्यांसाठी आवश्यक सुचना (Instruction For CEI Exam 2021)

 • ऑनलाईन अर्ज भरताना काही आवश्यक कागदपत्र अपलोड करणे आवश्यक आहे.
 • ऑनलाईन अर्ज भरण्या आधी परीक्षा शुल्काचा भरणा www.cei.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर शासनाच्या GRAS प्रणाली द्वारे करून मूळ पावती प्रत अपलोड करणे.
 • नमुना ई व नोंदवही प्रत विद्युत निरीक्षक कार्यालय येथून पडताळणी करून मगच अपलोड करायचे आहे. – विद्युत निरीक्षक कार्यालाय येथे पडताळणी साठी मूळ प्रत सोबत घेऊन जावे.
 • ऑनलाईन अर्ज भरल्या नंतर पूर्ण अर्जाची प्रत कागदपत्रांसहित विद्युत निरीक्षक कार्यालय येथे जमा करणे आवश्यक आहे.
अर्ज मिळण्याचे ठिकाण : संबंधित जिल्ह्याचे विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालय
अर्ज जमा करण्याचे ठिकाण : संबंधित जिल्ह्याचे विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालय

1 thought on “Electrical Supervisor Wireman Exam 2021 Registration”

Leave a Comment